قیمت وسایل برقی خانگی

قیمت لوازم خانگی ال جی،قیمت لوازم خانگی سامسونگ،لوازم خانگی بانه،قیمت لوازم خانگی بوش

قیمت وسایل برقی خانگی

قیمت لوازم خانگی ال جی،قیمت لوازم خانگی سامسونگ،لوازم خانگی بانه،قیمت لوازم خانگی بوش


2 style=”text-align: center;”>دانشکده فنی گروه مهندسی نساجی گرایش شیمی نساجی و علوم الیاف تکمیل منسوج با چند لایه مرکب نانو لوله ­های کربنی/ پلیمر رسانا استاد راهنما: دکتر وحید متقی­طلب   اسفند 93 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن … ادامه خواندن دانلود پایان نامه ارشد:تکمیل منسوج با چند لایه مرکب نانو لوله­ های کربنی/ پلیمر رسانا


  

 

اسفند 93

فهرست مطالب

فصل اول

1-  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11

1-1-   تعریف کامپوزیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11

1-2-   تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….11

1-3-   تاریخچه مواد پلیمری تقویت شده با الیاف……………………………………………………………………………………………………………………..11

1-4-1-  کامپوزیت­های نانولوله-پلی­انیلین………………………………………………………………………………………………………………………………….13

1-4-1-1-   برهمکنش­های نانولوله/پلی­انیلین ………………………………………………………………………………………………………………………….13

1-4-2-  روش­های سنتز………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………14

1-6-    نقش و خصوصیت الکترود مقابل……………………………………………………………………………………………………………………………………..15

1-6-1-  مشکلات سلول­های خورشیدی رنگ حساس……………………………………………………………………………………………………………….16

1-7-1-  تکمیل منسوج توسط پلی­انیلین…………………………………………………………………………………………………………………………………..17

1-7-1-1-   پلی­انیلین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………17

1-7-1-2-   کاربرد پلیمر رسانای پلی­انیلین………………………………………………………………………………………………………………………………18

1-7-1-3-   پارچه­های پوشش­دهی شده توسط پلی­انیلین……………………………………………………………………………………………………….19

1-7-2-  تکمیل منسوج توسط پلی­پیرول…………………………………………………………………………………………………………………………………..19

1-7-2-1-   پلی­پیرول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………19

1-7-2-2-   کاربرد پلیمر رسانای پلی­پیرول………………………………………………………………………………………………………………………………21

1-7-2-3-   پارچه­های رسانای پوشش­دهی شده با پلی­پیرول…………………………………………………………………………………………………..21

1-8-1-  نانولوله­های کربنی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………22

1-8-2-  کاربرد نانولوله­های کربنی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..23

1-8-3-1-1-  دیسپرسیون نانولوله­های کربنی عامل­دار…………………………………………………………………………………………………………….26

1-9-1-  تکنیک­های فلزدار کردن……………………………………………………………………………………………………………………………………………….27

1-9-2-  لایه­نشانی احیایی و پیشرفت آن در نساجی…………………………………………………………………………………………………………………28

1-9-2-1-   لایه­نشانی احیایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….28

1-9-2-2-   مکانیزم فرآیندلایه­نشانی احیایی…………………………………………………………………………………………………………………………….28

1-10- زیرلایه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….30

1-10-1- آماده­سازی زیرلایه با فرآیند پلاسما…………………………………………………………………………………………………………………………….31

1-10-1-1- فرآیند پلاسما………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….31

1-10-1-2- برهمکنش بین پلاسما با سطح منسوجات…………………………………………………………………………………………………………….31

فصل دوم

2-  شرح کلی آزمایشات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..35

2-1-   آماده­سازی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..35

2-2-   آماده­سازی نمونه با پلاسما……………………………………………………………………………………………………………………………………………….35

2-2-1-  آماده­سازی نمونه با هیدرولیز قلیایی…………………………………………………………………………………………………………………………….36

2-3-1-  لایه­نشانی با مس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………36

2-3-1-1-   مواد مورد استفاده در لایه‌نشانی احیایی با مس……………………………………………………………………………………………………..36

2-3-1-2-   روش لایه­نشانی احیایی با مس……………………………………………………………………………………………………………………………….37

2-3-1-3-   روش لایه­نشانی احیایی با مس……………………………………………………………………………………………………………………………….38

2-3-2-  لایه­نشانی احیایی با نیکل……………………………………………………………………………………………………………………………………………..38

2-3-2-1-   مواد مورد استفاده در لایه‌نشانی با نیکل………………………………………………………………………………………………………………..38

2-3-2-2-   روش لایه­نشانی احیایی با نیکل……………………………………………………………………………………………………………………………..38

2-4-1-1-   مواد برای پوشش­دهی منسوجات با استفاده از پلی­انیلین……………………………………………………………………………………..39

2-4-1-3-   پوشش­دهی منسوجات با استفاده از پلی­انیلین به روش اسپری……………………………………………………………………………40

2-4-1-4-   پوشش­دهی منسوجات با استفاده از پلی­انیلین به روش غوطه­وری……………………………………………………………………….40

2-4-2-1-   مواد برای پوشش­دهی با استفاده از پلی­پیرول……………………………………………………………………………………………………….41

2-4-2-3-   پوشش­دهی منسوج با استفاده از پلی­پیرول به روشCVD…………………………………………………………………………………..41

2-4-3-1-   مواد و روش مورد استفاده برای ساخت منسوج رسانا توسط لایه­نشانی کامپوزیتی از پلیمر رسانا انیلین با فلز مس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..42

2-4-3-2-   مواد و روش مورد استفاده برای ساخت منسوج رسانا توسط لایه­نشانی کامپوزیتی از پلیمر رسانا انیلین با فلز نیکل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………42

2-4-3-3-   مواد و روش مورد استفاده برای ساخت منسوج رسانا توسط لایه­نشانی کامپوزیتی از پلیمر رسانا پیرول با فلز مس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..43

2-4-3-4-   مواد و روش مورد استفاده برای ساخت منسوج رسانا توسط لایه­نشانی کامپوزیتی از پلیمر رسانا پیرول با فلز نیکل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………43

2-6-1-  دستگاه اولتراسونیک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..46

2-6-2-  اسپری با استفاده از پیستوله…………………………………………………………………………………………………………………………………………46

2-6-3-  بررسی و تعیین خصوصیات پارچه رسانا………………………………………………………………………………………………………………………47

2-6-3-1-    اندازه‌گیری وزن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47

2-6-3-2-    بررسی مقاومت الکتریکی سطحی نمونه­ها……………………………………………………………………………………………………………..47

2-6-3-3-    بررسی سطح نمونه‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………48

2-6-3-5-    بررسی میزان انعکاس نور از سطح نمونه­ها…………………………………………………………………………………………………………….49

2-6-3-6-    ولتامتری چرخه­ای………………………………………………………………………………………………………………………………………………….49

فصل سوم

3-  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………52

3-1-   بررسی مورفولوژی نمونه­های آماده شده با پلاسمای اکسیژن و هیدرولیز قلیایی………………………………………………………….52

3-2-   بررسی طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه……………………………………………………………………………………………………………………53

3-4-1-  بررسی منسوج لایه­نشانی شده با پلی­انیلین…………………………………………………………………………………………………………………55

3-4-2-  بررسی منسوج لایه­نشانی شده با پلی­پیرول…………………………………………………………………………………………………………………57

3-6-    بررسی طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه…………………………………………………………………………………………………………………86

فصل چهارم

4-  نتیجه­گیری نهایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………89

4-1-   پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..92

 

فهرست جدول­ها                                                                                      

جدول ‏2‑1- نسبت مولی و غلظت اسید مورد استفاده……………………………………………………………………………………………………………….42

جدول ‏2‑3- شرایط الکترواسپری و ترکیبات دیسپرسیون………………………………………………………………………………………………………….45

جدول ‏3‑1- کدگذاری نمونه­های لایه­نشانی شده با پلی­پیرول……………………………………………………………………………………………………58

 

 فهرست شکل­ها

شکل ‏1‑1- فرمول کلی انیلین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….18

شکل ‏1‑2- فرم­های مختلف پلی­انیلین……………………………………………………………………………………………………………………………………….18

شکل ‏1‑3- ساختار پلی­پیرول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..20

شکل ‏1‑4- مراحل پلیمریزاسیون پلی­پیرول……………………………………………………………………………………………………………………………….20

شکل ‏1‑5- مکانیسم پلیمریزاسیون پلی­پیرول……………………………………………………………………………………………………………………………20

شکل ‏1‑6- روش پوشش­دهی الف) غوطه­وری، ب) دورانی………………………………………………………………………………………………………..24

شکل ‏1‑7- نحوه قرارگیری نانولوله­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………….25

شکل ‏1‑8- تصویر شماتیک اجزای اصلی لایه­نشانی احیایی………………………………………………………………………………………………………30

شکل ‏1‑9- ساختار شیمایی پلی اتیلن ترفتالات………………………………………………………………………………………………………………………..30

شکل ‏1‑10- برهمکنش بین سطح و پلاسما………………………………………………………………………………………………………………………………32

شکل ‏2‑1- دستگاه پلاسما………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….36

شکل ‏2‑2- مراحل لایه­نشانی احیایی………………………………………………………………………………………………………………………………………….37

شکل ‏2‑3- تقطیر مونومر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….39

شکل ‏2‑4- حمام آب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..40

شکل ‏2‑5- دستگاه اولترا سونیک………………………………………………………………………………………………………………………………………………..46

شکل ‏2‑6- پیستوله و پمپ باد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………47

شکل ‏2‑7- تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی نشر میدانی…………………………………………………………………………………………………..48

شکل ‏2‑8- تصویر دستگاه طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه…………………………………………………………………………………………….49

شکل ‏2‑9- تصویر اسپکتروسکوپی انعکاسی……………………………………………………………………………………………………………………………….49

شکل ‏2‑10- دستگاه ولتامتری چرخه­ای…………………………………………………………………………………………………………………………………….50

شکل ‏3‑1- تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی پارچه­ی پلی­استری خام، عمل­شده با پلاسمای اکسیژن و سدیم هیدروکسید……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………53

شکل ‏3‑2- طیف مادون قرمز پارچه­ی پلی­استر خام، عمل شده با پلاسمای اکسیژن و سدیم هیدروکسید…………………………….54

شکل ‏3‑6- تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی لایه­نشانی پارچه­ی پلی­استری خام، پوشش­دهی شده با نانوذرات مس و نیکل با پلی­پیرول به روش CVD…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………59

شکل ‏3‑7- تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی پارچه­ی پلی­استری خام………………………………………………………………………………..60

شکل ‏3‑8- تصاویر میکروسکوپ الکترونی پویشی پارچه­ی پلی­استری زیرلایه­ها با پلی­پیرول به روش پلیمریزاسیون شیمیایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………60

شکل ‏3‑9- نمودار ولتامتری چرخه­ای پلی­استر هیدرولیزشده پس از لایه­نشانی با پلی­پیرول……………………………………………………65

شکل ‏3‑19- تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی زیرلایه­ی پوشش­دهی شده با پلی­پیرول قبل از لایه­نشانی با نانولوله­های کربنی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….75

پیشگفتار

فرآیند تکمیل به مجموعه عملیاتی که بر روی یک سطح (بستر) جهت رسیدن به یک ویژگی و کاربرد خاص انجام می­گیرد، گفته­ می­شود. این فرآیند در صنایع مختلف از جمله صنعت نساجی بسیار مورد استفاده قرار می­گیرد. فرآیند تکمیل می­تواند در کاربردهایی از جمله بهبود ظاهر، چسبندگی یا ترشوندگی، مقاومت در برابر خوردگی مقاومت در برابر مواد شیمیایی، تغییر هدایت الکتریکی به کار گرفته ­­شود[1].

امروزه انرژی یک نیاز مهم برای زندگی روزمره و صنعت به شمار می­آید. نیاز به انرژی هر روز در حال افزایش اما منابع انرژی محدود و رو به پایان هستند. به همین دلیل محققان درصدد گسترش منابع جدید انرژی هستند که فراوان، ارزان و دوست­دار محیط زیست هستند. انرژی خورشیدی نامحدود، تمیز و تجدیدپذیر است که می­تواند گزینه­ی مناسبی جهت رفع این نیازهای بشر باشد. سلول­های خورشیدی که مستقیما نور خورشید را به انرژی الکتریکی تبدیل می­کنند ساختار جالبی برای تولید انرژی هستند که یکی از انواع آن سلول­های خورشیدی رنگ حساس می­باشند. در ساخت این سلول­ها از شیشه­های رسانا به عنوان زیرلایه استفاده می­شود[2]. نیروی الکتریکی تولیدی از نور خورشید، می­تواند برای کاربردهای مختلفی چون خنک سازی، حرارت دهی، روشنایی، شارژ باطری­ها و تولید نیروی الکتریکی برای وسایل الکتریکی متنوع، مورد استفاده قرار بگیرد  .[3]سلول­های خورشیدی رنگ حساس در مقایسه با دیگر انواع سلول­های خورشیدی مزایایی همچون عدم نیاز به تجهیزات پیچیده جهت تولید انبوه، سازگار با محیط زیست، عدم وابستگی به زاویه تابش، امکان کار در روزهای ابری و بارانی، ارزان بودن و تنوع زیاد دارند که توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده­اند [4, 5].

از جمله مشکلات سلول­های خورشیدی رنگ حساس، سنگین وزن بودن، عدم انعطاف­پذیری شیشه­های رسانا به عنوان زیرلایه و الکترود مقابل پلاتین می­باشد. پلاتین ماده­ای گران قیمت می­باشد که آماده­سازی سلول­ها در مقیاس وسیع را با هزینه­ی زیادی همراه می­کند به همین جهت محققان به دنبال یافتن موادی جهت جایگزینی پلاتین در سلول­های خورشیدی هستند. تاکنون مواد زیادی از جمله مواد کربنی، پلیمرهای رسانا و یا کامپوزیتی از آن­ها که رسانایی، فعالیت الکتروشیمیایی و قیمت مناسبی دارند به کار گرفته شده اند[6].

 

با توجه به اهداف یاد شده و به منظور آشنایی مقدماتی با موضوع باید بیان گردد که این پژوهش در قالب چهار فصل تهیه شده که به شرح ذیل می باشند:

 

 

فصل اول

 

مقدمه و مروری بر مقالات

 

 

 

1-     مقدمه

ترکیب دو یا چند ماده با یکدیگر به طوری که به صورت شیمیائی مجزا و غیر محلول در یکدیگر باشند و بازده و خواص سازه­ای این ترکیب نسبت به هریک از اجزاء تشکیل دهنده آن به تنهایی­، در موقعیت برتری قرار بگیرد را کامپوزیت می­نامند. به عبارت دیگر کامپوزیت به دسته ای از مواد اطلاق می­شود که آمیزه ای از مواد مختلف و متفاوت در فرم و ترکیب باشند و اجزاء تشکیل دهنده آن­ها هویت خود را حفظ کرده، در یکدیگر حل نشده، با هم ممزوج نمی­شوند [7].

  1-2-تاریخچه

قدیمی ترین مثال از کامپوزیت ها مربوط به افزودن کاه به گل جهت تقویت گل و ساخت آجری مقاوم جهت استفاده در بناها بوده است. قدمت این کار به 4000 سال قبل از میلاد مسیح باز می­گردد. در این مورد کاه نقش تقویت کننده و گل نقش زمینه یا ماتریس را دارد. ارگ بم که شاهکار معماری ایرانیان بوده است. نمونه بارزی از استفاده از تکنولوژی کامپوزیت­ها در قرون گذشته بوده است. مثال دیگر تقویت بتن توسط میله­های فولادی می­باشد. که قدمت آن به سال ۱۸۰۰ میلادی باز می­گردد. در بتن مسلح یا تقویت شده میله های فلزی استحکام کششی لازم را در بتن ایجاد می­نمایند چرا که بتن یک ماده ترد می­باشد و مقاومت اندکی در برابر بارهای کششی دارد. بدین ترتیب بتن وظیفه تحمل بارهای فشاری و میله های فولادی وظیفه تحمل بارهای کششی را بر عهده دارند [7].

تعداد صفحه :104

قیمت : 17300تومان

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۳/۰۴
hghgh ghghgh

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی