دانلود پایان نامه فوق لیسانس

علوم انتظامی – جغرافیای سیاسی – کتابداری -ریاضی آمار – علوم کامپیوتر – دامپزشکی – پایان نامه ها و رساله های مقطع دکتری Phd

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه ارشد:تکمیل منسوج با چند لایه مرکب نانو لوله­ های کربنی/ پلیمر رسانا


2 style=”text-align: center;”>دانشکده فنی گروه مهندسی نساجی گرایش شیمی نساجی و علوم الیاف تکمیل منسوج با چند لایه مرکب نانو لوله ­های کربنی/ پلیمر رسانا استاد راهنما: دکتر وحید متقی­طلب   اسفند 93 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن … ادامه خواندن دانلود پایان نامه ارشد:تکمیل منسوج با چند لایه مرکب نانو لوله­ های کربنی/ پلیمر رسانا


  

 

اسفند 93

فهرست مطالب

فصل اول

1-  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11

1-1-   تعریف کامپوزیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11

1-2-   تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….11

1-3-   تاریخچه مواد پلیمری تقویت شده با الیاف……………………………………………………………………………………………………………………..11

1-4-1-  کامپوزیت­های نانولوله-پلی­انیلین………………………………………………………………………………………………………………………………….13

1-4-1-1-   برهمکنش­های نانولوله/پلی­انیلین ………………………………………………………………………………………………………………………….13

1-4-2-  روش­های سنتز………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………14

1-6-    نقش و خصوصیت الکترود مقابل……………………………………………………………………………………………………………………………………..15

1-6-1-  مشکلات سلول­های خورشیدی رنگ حساس……………………………………………………………………………………………………………….16

1-7-1-  تکمیل منسوج توسط پلی­انیلین…………………………………………………………………………………………………………………………………..17

1-7-1-1-   پلی­انیلین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………17

1-7-1-2-   کاربرد پلیمر رسانای پلی­انیلین………………………………………………………………………………………………………………………………18

1-7-1-3-   پارچه­های پوشش­دهی شده توسط پلی­انیلین……………………………………………………………………………………………………….19

1-7-2-  تکمیل منسوج توسط پلی­پیرول…………………………………………………………………………………………………………………………………..19

1-7-2-1-   پلی­پیرول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………19

1-7-2-2-   کاربرد پلیمر رسانای پلی­پیرول………………………………………………………………………………………………………………………………21

1-7-2-3-   پارچه­های رسانای پوشش­دهی شده با پلی­پیرول…………………………………………………………………………………………………..21

1-8-1-  نانولوله­های کربنی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………22

1-8-2-  کاربرد نانولوله­های کربنی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..23

1-8-3-1-1-  دیسپرسیون نانولوله­های کربنی عامل­دار…………………………………………………………………………………………………………….26

1-9-1-  تکنیک­های فلزدار کردن……………………………………………………………………………………………………………………………………………….27

1-9-2-  لایه­نشانی احیایی و پیشرفت آن در نساجی…………………………………………………………………………………………………………………28

1-9-2-1-   لایه­نشانی احیایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….28

1-9-2-2-   مکانیزم فرآیندلایه­نشانی احیایی…………………………………………………………………………………………………………………………….28

1-10- زیرلایه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….30

1-10-1- آماده­سازی زیرلایه با فرآیند پلاسما…………………………………………………………………………………………………………………………….31

1-10-1-1- فرآیند پلاسما………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….31

1-10-1-2- برهمکنش بین پلاسما با سطح منسوجات…………………………………………………………………………………………………………….31

فصل دوم

2-  شرح کلی آزمایشات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..35

2-1-   آماده­سازی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..35

2-2-   آماده­سازی نمونه با پلاسما……………………………………………………………………………………………………………………………………………….35

2-2-1-  آماده­سازی نمونه با هیدرولیز قلیایی…………………………………………………………………………………………………………………………….36

2-3-1-  لایه­نشانی با مس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………36

2-3-1-1-   مواد مورد استفاده در لایه‌نشانی احیایی با مس……………………………………………………………………………………………………..36

2-3-1-2-   روش لایه­نشانی احیایی با مس……………………………………………………………………………………………………………………………….37

2-3-1-3-   روش لایه­نشانی احیایی با مس……………………………………………………………………………………………………………………………….38

2-3-2-  لایه­نشانی احیایی با نیکل……………………………………………………………………………………………………………………………………………..38

2-3-2-1-   مواد مورد استفاده در لایه‌نشانی با نیکل………………………………………………………………………………………………………………..38

2-3-2-2-   روش لایه­نشانی احیایی با نیکل……………………………………………………………………………………………………………………………..38

2-4-1-1-   مواد برای پوشش­دهی منسوجات با استفاده از پلی­انیلین……………………………………………………………………………………..39

2-4-1-3-   پوشش­دهی منسوجات با استفاده از پلی­انیلین به روش اسپری……………………………………………………………………………40

2-4-1-4-   پوشش­دهی منسوجات با استفاده از پلی­انیلین به روش غوطه­وری……………………………………………………………………….40

2-4-2-1-   مواد برای پوشش­دهی با استفاده از پلی­پیرول……………………………………………………………………………………………………….41

2-4-2-3-   پوشش­دهی منسوج با استفاده از پلی­پیرول به روشCVD…………………………………………………………………………………..41

2-4-3-1-   مواد و روش مورد استفاده برای ساخت منسوج رسانا توسط لایه­نشانی کامپوزیتی از پلیمر رسانا انیلین با فلز مس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..42

2-4-3-2-   مواد و روش مورد استفاده برای ساخت منسوج رسانا توسط لایه­نشانی کامپوزیتی از پلیمر رسانا انیلین با فلز نیکل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………42

2-4-3-3-   مواد و روش مورد استفاده برای ساخت منسوج رسانا توسط لایه­نشانی کامپوزیتی از پلیمر رسانا پیرول با فلز مس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..43

2-4-3-4-   مواد و روش مورد استفاده برای ساخت منسوج رسانا توسط لایه­نشانی کامپوزیتی از پلیمر رسانا پیرول با فلز نیکل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………43

2-6-1-  دستگاه اولتراسونیک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..46

2-6-2-  اسپری با استفاده از پیستوله…………………………………………………………………………………………………………………………………………46

2-6-3-  بررسی و تعیین خصوصیات پارچه رسانا………………………………………………………………………………………………………………………47

2-6-3-1-    اندازه‌گیری وزن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47

2-6-3-2-    بررسی مقاومت الکتریکی سطحی نمونه­ها……………………………………………………………………………………………………………..47

2-6-3-3-    بررسی سطح نمونه‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………48

2-6-3-5-    بررسی میزان انعکاس نور از سطح نمونه­ها…………………………………………………………………………………………………………….49

2-6-3-6-    ولتامتری چرخه­ای………………………………………………………………………………………………………………………………………………….49

فصل سوم

3-  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………52

3-1-   بررسی مورفولوژی نمونه­های آماده شده با پلاسمای اکسیژن و هیدرولیز قلیایی………………………………………………………….52

3-2-   بررسی طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه……………………………………………………………………………………………………………………53

3-4-1-  بررسی منسوج لایه­نشانی شده با پلی­انیلین…………………………………………………………………………………………………………………55

3-4-2-  بررسی منسوج لایه­نشانی شده با پلی­پیرول…………………………………………………………………………………………………………………57

3-6-    بررسی طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه…………………………………………………………………………………………………………………86

فصل چهارم

4-  نتیجه­گیری نهایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………89

4-1-   پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..92

 

فهرست جدول­ها                                                                                      

جدول ‏2‑1- نسبت مولی و غلظت اسید مورد استفاده……………………………………………………………………………………………………………….42

جدول ‏2‑3- شرایط الکترواسپری و ترکیبات دیسپرسیون………………………………………………………………………………………………………….45

جدول ‏3‑1- کدگذاری نمونه­های لایه­نشانی شده با پلی­پیرول……………………………………………………………………………………………………58

 

 فهرست شکل­ها

شکل ‏1‑1- فرمول کلی انیلین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….18

شکل ‏1‑2- فرم­های مختلف پلی­انیلین……………………………………………………………………………………………………………………………………….18

شکل ‏1‑3- ساختار پلی­پیرول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..20

شکل ‏1‑4- مراحل پلیمریزاسیون پلی­پیرول……………………………………………………………………………………………………………………………….20

شکل ‏1‑5- مکانیسم پلیمریزاسیون پلی­پیرول……………………………………………………………………………………………………………………………20

شکل ‏1‑6- روش پوشش­دهی الف) غوطه­وری، ب) دورانی………………………………………………………………………………………………………..24

شکل ‏1‑7- نحوه قرارگیری نانولوله­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………….25

شکل ‏1‑8- تصویر شماتیک اجزای اصلی لایه­نشانی احیایی………………………………………………………………………………………………………30

شکل ‏1‑9- ساختار شیمایی پلی اتیلن ترفتالات………………………………………………………………………………………………………………………..30

شکل ‏1‑10- برهمکنش بین سطح و پلاسما………………………………………………………………………………………………………………………………32

شکل ‏2‑1- دستگاه پلاسما………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….36

شکل ‏2‑2- مراحل لایه­نشانی احیایی………………………………………………………………………………………………………………………………………….37

شکل ‏2‑3- تقطیر مونومر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….39

شکل ‏2‑4- حمام آب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..40

شکل ‏2‑5- دستگاه اولترا سونیک………………………………………………………………………………………………………………………………………………..46

شکل ‏2‑6- پیستوله و پمپ باد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………47

شکل ‏2‑7- تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی نشر میدانی…………………………………………………………………………………………………..48

شکل ‏2‑8- تصویر دستگاه طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه…………………………………………………………………………………………….49

شکل ‏2‑9- تصویر اسپکتروسکوپی انعکاسی……………………………………………………………………………………………………………………………….49

شکل ‏2‑10- دستگاه ولتامتری چرخه­ای…………………………………………………………………………………………………………………………………….50

شکل ‏3‑1- تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی پارچه­ی پلی­استری خام، عمل­شده با پلاسمای اکسیژن و سدیم هیدروکسید……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………53

شکل ‏3‑2- طیف مادون قرمز پارچه­ی پلی­استر خام، عمل شده با پلاسمای اکسیژن و سدیم هیدروکسید…………………………….54

شکل ‏3‑6- تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی لایه­نشانی پارچه­ی پلی­استری خام، پوشش­دهی شده با نانوذرات مس و نیکل با پلی­پیرول به روش CVD…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………59

شکل ‏3‑7- تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی پارچه­ی پلی­استری خام………………………………………………………………………………..60

شکل ‏3‑8- تصاویر میکروسکوپ الکترونی پویشی پارچه­ی پلی­استری زیرلایه­ها با پلی­پیرول به روش پلیمریزاسیون شیمیایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………60

شکل ‏3‑9- نمودار ولتامتری چرخه­ای پلی­استر هیدرولیزشده پس از لایه­نشانی با پلی­پیرول……………………………………………………65

شکل ‏3‑19- تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی زیرلایه­ی پوشش­دهی شده با پلی­پیرول قبل از لایه­نشانی با نانولوله­های کربنی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….75

پیشگفتار

فرآیند تکمیل به مجموعه عملیاتی که بر روی یک سطح (بستر) جهت رسیدن به یک ویژگی و کاربرد خاص انجام می­گیرد، گفته­ می­شود. این فرآیند در صنایع مختلف از جمله صنعت نساجی بسیار مورد استفاده قرار می­گیرد. فرآیند تکمیل می­تواند در کاربردهایی از جمله بهبود ظاهر، چسبندگی یا ترشوندگی، مقاومت در برابر خوردگی مقاومت در برابر مواد شیمیایی، تغییر هدایت الکتریکی به کار گرفته ­­شود[1].

امروزه انرژی یک نیاز مهم برای زندگی روزمره و صنعت به شمار می­آید. نیاز به انرژی هر روز در حال افزایش اما منابع انرژی محدود و رو به پایان هستند. به همین دلیل محققان درصدد گسترش منابع جدید انرژی هستند که فراوان، ارزان و دوست­دار محیط زیست هستند. انرژی خورشیدی نامحدود، تمیز و تجدیدپذیر است که می­تواند گزینه­ی مناسبی جهت رفع این نیازهای بشر باشد. سلول­های خورشیدی که مستقیما نور خورشید را به انرژی الکتریکی تبدیل می­کنند ساختار جالبی برای تولید انرژی هستند که یکی از انواع آن سلول­های خورشیدی رنگ حساس می­باشند. در ساخت این سلول­ها از شیشه­های رسانا به عنوان زیرلایه استفاده می­شود[2]. نیروی الکتریکی تولیدی از نور خورشید، می­تواند برای کاربردهای مختلفی چون خنک سازی، حرارت دهی، روشنایی، شارژ باطری­ها و تولید نیروی الکتریکی برای وسایل الکتریکی متنوع، مورد استفاده قرار بگیرد  .[3]سلول­های خورشیدی رنگ حساس در مقایسه با دیگر انواع سلول­های خورشیدی مزایایی همچون عدم نیاز به تجهیزات پیچیده جهت تولید انبوه، سازگار با محیط زیست، عدم وابستگی به زاویه تابش، امکان کار در روزهای ابری و بارانی، ارزان بودن و تنوع زیاد دارند که توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده­اند [4, 5].

از جمله مشکلات سلول­های خورشیدی رنگ حساس، سنگین وزن بودن، عدم انعطاف­پذیری شیشه­های رسانا به عنوان زیرلایه و الکترود مقابل پلاتین می­باشد. پلاتین ماده­ای گران قیمت می­باشد که آماده­سازی سلول­ها در مقیاس وسیع را با هزینه­ی زیادی همراه می­کند به همین جهت محققان به دنبال یافتن موادی جهت جایگزینی پلاتین در سلول­های خورشیدی هستند. تاکنون مواد زیادی از جمله مواد کربنی، پلیمرهای رسانا و یا کامپوزیتی از آن­ها که رسانایی، فعالیت الکتروشیمیایی و قیمت مناسبی دارند به کار گرفته شده اند[6].

 

با توجه به اهداف یاد شده و به منظور آشنایی مقدماتی با موضوع باید بیان گردد که این پژوهش در قالب چهار فصل تهیه شده که به شرح ذیل می باشند:

 

 

فصل اول

 

مقدمه و مروری بر مقالات

 

 

 

1-     مقدمه

ترکیب دو یا چند ماده با یکدیگر به طوری که به صورت شیمیائی مجزا و غیر محلول در یکدیگر باشند و بازده و خواص سازه­ای این ترکیب نسبت به هریک از اجزاء تشکیل دهنده آن به تنهایی­، در موقعیت برتری قرار بگیرد را کامپوزیت می­نامند. به عبارت دیگر کامپوزیت به دسته ای از مواد اطلاق می­شود که آمیزه ای از مواد مختلف و متفاوت در فرم و ترکیب باشند و اجزاء تشکیل دهنده آن­ها هویت خود را حفظ کرده، در یکدیگر حل نشده، با هم ممزوج نمی­شوند [7].

  1-2-تاریخچه

قدیمی ترین مثال از کامپوزیت ها مربوط به افزودن کاه به گل جهت تقویت گل و ساخت آجری مقاوم جهت استفاده در بناها بوده است. قدمت این کار به 4000 سال قبل از میلاد مسیح باز می­گردد. در این مورد کاه نقش تقویت کننده و گل نقش زمینه یا ماتریس را دارد. ارگ بم که شاهکار معماری ایرانیان بوده است. نمونه بارزی از استفاده از تکنولوژی کامپوزیت­ها در قرون گذشته بوده است. مثال دیگر تقویت بتن توسط میله­های فولادی می­باشد. که قدمت آن به سال ۱۸۰۰ میلادی باز می­گردد. در بتن مسلح یا تقویت شده میله های فلزی استحکام کششی لازم را در بتن ایجاد می­نمایند چرا که بتن یک ماده ترد می­باشد و مقاومت اندکی در برابر بارهای کششی دارد. بدین ترتیب بتن وظیفه تحمل بارهای فشاری و میله های فولادی وظیفه تحمل بارهای کششی را بر عهده دارند [7].

تعداد صفحه :104

قیمت : 17300تومان

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
Designed By Erfan Powered by Bayan